INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Ważna informacja dla mieszkańców: przedłużone zostały Okresy Zgłaszania Wad i Usterek dla Zadań liniowych:

·                    Zadanie 1 – Grzybowice i Rokitnica do dnia 30 czerwca 2011 roku;
·                   
Zadania 2 – Kończyce, Os. Józefa, Os. Janek oraz Centrum do 28 czerwca 2011 roku;
·                   
Zadanie 3 – Biskupice i Makoszowy do 31 maja 2011 roku;
·                   
Zadanie 4 – Maciejów i Mikulczyce do 31marca 2011 roku.

Roboty w ramach projektu zostały zakończone. W styczniu 2010 roku rozpoczął się 12-miesięczny Okres Zgłaszania Wad, po którym rozpocznie bieg trzyletni Okres Gwarancji.

Art. 5.ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej, jeżeli taka istnieje na danym obszarze.

Art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmodyfikowanej Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku, jednoznacznie wskazują, że koszty wykonania przyłączy ponosi odbiorca usług, a nie przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, ani też Gmina. W związku z powyższym, w ramach Projektu sieci kanalizacyjne są wykonywane tylko do granic nieruchomości, w obrębie swoich posesji należy przyłącza te wykonać we własnym zakresie. Jednak często ma miejsce sytuacja, gdy nie stać mieszkańca na poniesienie takiego obciążenia finansowego. Głównie dotyczy to osób starszych i samotnych.

Aby zaoszczędzić mieszkańcom pieniądze i czas, równolegle z dokumentacjami projektowymi sieci zlecono opracowanie projektów przyłączy, również w obrębie prywatnych posesji. Dokumentacje posiadają wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwalające na natychmiastowe rozpoczęcie robót przyłączeniowych. Każdy właściciel nieruchomości może nieodpłatnie uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt kserokopie projektu, dotyczącego przyłączy w obrębie jego posesji.

Oszczędności dla mieszkańców:

Uzyskanie warunków technicznych, aktualizacja mapy do celów geodezyjnych + pomiary, uzgodnienia branżowe ZUD, projekt budowlany i jego uzgodnienie to w sumie koszt od 1800 do 2650 PLN, a czas potrzebny na załatwienie tych spraw wynosi 12÷20 tygodni.

ZPWiK Sp. z o.o. odstąpiło od pobierania opłat związanych z odbiorem technicznym przyłącza. Dzięki temu mieszkańcy mogą dodatkowo zaoszczędzić od 200 do 320 PLN.

W toku realizacji inwestycji wszelkimi dostępnymi środkami informowano mieszkańców o możliwości odbioru dokumentacji projektowej przyłączy i obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Do mieszkańców wysyłano listy zawierające informację, jak należy postępować, aby uzyskać potrzebne dokumenty, w tym dokumentację projektową i prawidłowo wykonać przyłącze.

Efekt ekologiczny, a brak dotacji na ekologię

Z dniem 01.01.2010 roku zlikwidowany został Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynika bezpośrednio z założeń reformy finansów publicznych opracowanej przez Ministerstwo Finansów - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środkami powiatowych i gminnych funduszy będą dysponować odpowiednio starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast). Od dnia 1.01.2010 roku dotychczasowe tytuły przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – w dotychczasowych proporcjach – będą stanowiły dochody budżetów gmin i powiatów. Podobnie należności i zobowiązania funduszy staną się należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin.

W dniu 15 lutego 2010 roku, Rada Miejska w Zabrzu podjęła Uchwałę Nr XLIX/668/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych ze środków budżetu Gminy Zabrze pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uchwała ta została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, prowadzącej działalność nadzorczą w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednak regionalne izby obrachunkowe kwestionują uchwały w sprawie dotowania osobom fizycznym inwestycji ekologicznych. Zgodnie z opinią Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 lutego 2010 roku jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pośrednio zakaz udzielania dotacji osobom fizycznym potwierdziło też Ministerstwo Środowiska (opinia Departamentu Prawnego MŚ z dnia 4 marca 2010 roku), które zapowiedziało pilną zmianę przepisów w tej sprawie.


Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu pragnie poinformować, że wszelkie informacje na temat prowadzonej inwestycji mogą Państwo uzyskać:
- osobiście w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz piątek w godzinach od 09.00 do 11.00 w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu,
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 pod numerem telefonu 0-32-277-62-93. Informacje o występujących awariach, całodobowo przyjmuje Dyspozytor ZPWiK Sp. z o.o. pod numerem telefonu 0-32-271-31-15, 994.

Specjalnie dla Państwa, uruchomiliśmy FORUM DYSKUSYJNE dotyczące Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Zapraszamy do dyskusji i wnoszenia uwag dotyczących robót w poszczególnych dzielnicach, a także problemów związanych np. z organizacją ruchu.

03-05.11.2010 - Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej „HydroSilesia”
W dniach 3 – 5 listopada 2010r. w Sosnowcu odbywały się Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej „HydroSilesia” w ramach „ExpoSilesia”, podczas których w dniu 04.11.2010r. Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych zorganizowało 39.-tą Konferencję Beneficjentów. Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - Pani Danuta Bochyńska-Podloch przedstawiła prezentację multimedialną na temat Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Projekt zabrzański był jedynym zakończonym projektem, prezentowanym podczas konferencji.

07.09.2010 - Konferencja z okazji zakończenia realizacji Projektu

W dniu 7 września 2010 roku odbyła się uroczysta konferencja z okazji zakończenia realizacji Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" Nr 2004/PL/16/C/PE/027, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Patronat nad konferencją objął Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający.
W uroczystości wzięły udział osoby odgrywające znaczną rolę w życiu społecznym i politycznym kraju i regionu śląskiego, w tym przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele beneficjentów środków unijnych z województwa śląskiego, a także samorządowcy, Inżynier Projektu, Wykonawcy poszczególnych zadań, przedstawiciele mieszkańców i media.

Podczas konferencji zabrały głos osoby, które odegrały znaczącą rolę dla sukcesu projektu, m.in. Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska, Małgorzata Skucha - Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grażyna Hadjiraftis - Radca Ministra/ Z-ca Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska, Milena Zimoń z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Anna Wrześniak - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia i dyplomy za zaangażowanie, pomoc i wsparcie przy realizacji Projektu.

16.06.2010 - Konferencja na oczyszczalni ścieków "Śródmieście"

Prezydent Miasta Zabrze wraz z Zarządem ZPWiK Sp. z o.o. zorganizowali uroczyste podsumowanie realizacji I Etapu Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu” dla Radnych Rady Miejskiej w Zabrzu, Zarządów Rad Dzielnic i Osiedli.

10.05.2010 - Konferencja prasowa

Na terenie Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Powiatowy Urząd Pracy zorganizował konferencję pn. "Aktualne i planowane inwestycje miejskie a lokalna przedsiębiorczość". Prelegentami byli m.in. Prezydent Miasta Zabrze, Przedstawiciel Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM, Naczelnik Wydziału Inwestycji UM, Przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/Kierownik JRP w ZPWiK Sp. z o.o. Pani Danuta Bochyńska - Podloch zaprezentowała Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze".

20.04.2010 - Konferencja prasowa

Na terenie oczyszczalni ścieków "Śródmieście" miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana z okazji zakończenia realizacji zadań w ramach Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". W konferencji udział wzięli m.in. Pani Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, Pani Danuta Bochyńska-Podloch - Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/Kierownik JRP, Pan Piotr Niemiec - Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny ZPWiK Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Wykonawców robót w ramach poszczególnych zadań.

25.03.2010 - Seminarium

W Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego tematem przewodnim był "Wpływ interwencji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w obszarze gospodarki wodno-ściekowej". Celem seminarium była dyskusja w szerokim gronie zainteresowanych osób i instytucji nad wybranymi zdiagnozowanymi w badaniach kwestiami dotyczącymi wdrażania inwestycji wodno-kanalizacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych oraz możliwości i realności osiągnięcia zakładanych w tym obszarze celów POIiŚ. Gmina Zabrze - jako beneficjent Funduszu Spójności, realizujący podobny typ projektu - została wyróżniona i zaproszona do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie przezwyciężania trudności w realizacji projektu, zwłaszcza w końcowej jego fazie, jeżeli chodzi o osiągnięcie efektu ekologicznego. Doświadczenia zabrzańskie zaprezentowała Danuta Bochyńska - Podloch - Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, Kierownik JRP.

05-06.11.2009 - Jubileusz 90-lecia Polskiego Zrzeszenia inżynierów i Techników Sanitarnych

W dniach od 5 do 6 listopada 2009r. Katowicki Oddział PZITS zorganizował ogólnopolską konferencję pt. "Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze" poświęconą zagadnieniom gospodarki wodno-ściekowej i ekologii. Gośćmi uroczystości byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Pan Olgierd Dziekoński, Prezydent Katowic - Pan Piotr Uszok, Prezes Zarządu Głównego PZITS - Pan Andrzej Królikowski, przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prezesi sąsiednich oddziałów PZITS,
przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz branżowych przedsiębiorstw. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. Oczyszczalnię ścieków "Śródmieście" przebudowaną w ramach Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W dniu 7 listopada 2009r. część uczestników zwiedziła teren przebudowanej oczyszczalni ścieków w Zabrzu.

04.11.2009 - Zmiana Decyzji Komisji Europejskiej

W dniu 4 listopada 2009r. Komisja Europejska podpisała Zmianę Decyzji KE z dnia 21.12.2004r w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Zmiana dotyczy zakresu rzeczowego oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu do 31.12.2010 roku. Podpisanie decyzji zmieniającej pierwotną decyzję KE stanowiło istotny warunek ubiegania się przez Gminę Zabrze o dofinansowanie na II Etap projektu.

23.09.2009 - Konferencja prasowa dot. końcowego etapu realizacji projektu
Na terenie oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu-Maciejowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli wszystkich Wykonawców.

15.09.2009 - Konferencja prasowa w terenie

Przedstawiciele mediów zostali zaproszeni na wycieczkę do Mikulczyc, gdzie na ul. Leśnej została przeprowadzona inspekcja telewizyjna nowego kanału kanalizacji sanitarnej.

27.08.2009 - Wyróżnienie w Konkursie "Modernizacja Roku 2008"

W dniu 27 sierpnia 2009 roku o godzinie 11:00 na Zamku królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XIII edycji konkursu "Modernizacja Roku 2008". Inwestycja pn. "Modernizacja Oczyszczalni Śródmieście" otrzymała wyróżnienie w kategorii: "Obiekty Ochrony Środowiska, Przemysłowo-Inżynieryjne".  Wyniki konkursu

16.07.2009 - Konferencja prasowa

W dniu 16 lipca br. w sali konferencyjnej Jednostki Realizującej Projekt odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostały wyniki drugiego badania społecznego odbioru działań inwestycyjnych, związanych z realizacją Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Wyniki badań

07.04.2009 - Uroczyste zakończenie Zadania 5
W konferencji prasowej organizowanej z okazji zakończenia realizacji Zadania 5 - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków "Śródmieście" w ramach Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności udział wzięli m.in. przedstawiciele Gminy Zabrze, ZPWiK Sp. z o.o., Wykonawcy i NFOŚiGW w Warszawie.

04.02.2009 - Spotkanie w Gajdzikowych Górkach

W siedzibie Rady Dzielnicy Zabrze - Rokitnica odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Gajdzikowe Górki z Prezydentem Miasta Zabrze - Panią Małgorzatą Mańką-Szulik, Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu - Panem Adamem Kurbielem, Prezesem Zarządu - Dyrektorem Naczelnym ZPWiK Sp. z o.o. - Panem Piotrem Niemcem, Kierownikiem JRP - Panią Danutą Bochyńską-Podloch i przedstawicielami Wykonawcy oraz Inżyniera. Na zebraniu poruszone zostały m.in. kwestie wykonania i finansowania przyłączy kanalizacyjnych do posesji. Omówiono również postęp robót oraz planowany termin rozpoczęcia przebudowy układu komunikacyjnego i zakończenia robót.

05.02.2009 - Spotkanie w Makoszowach

W dniu w siedzibie Rady Dzielnicy Zabrze - Makoszowy przy udziale Z-cy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu oraz Przedstawicieli Wykonawcy, tj. firmy Pol-Aqua S.A. odbyło się spotkanie z Radą Dzielnicy Makoszowy. Spotkanie miało m. in. na celu omówienie postępu robót i bieżących problemów w toku realizacji projektu na terenie Dzielnicy Makoszowy.

13.11.2008 - IX Komitet Monitorujący Strategię Wykorzystania Funduszu Spójności

W dniu 13 listopada 2008 roku, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej w ramach IX Komitetu Monitorującego Strategię Wykorzystania Funduszu Spójności. W komitecie oprócz strony polskiej, tj. m.in. reprezentantów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i beneficjentów, uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Gminę Zabrze reprezentowali Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)/ Z-ca Prezydenta Miasta Zabrze Adam Kurbiel i Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Danuta Bochyńska - Podloch. Posiedzenia Komitetu Monitorującego Strategię Wykorzystania Funduszu Spójności odbywają się co pół roku.

29.09.2008 - Konferencja pt. "Magia wody"

W konferencji z okazji Jubileuszu 125-lecia ZPWiK Sp. z o.o., która odbyła się w dniu 29.09.2008r. w Teatrze Nowym w Zabrzu, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Eurodeputowani do PE, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele samorządu województwa śląskiego, samorządu gminnego, a także naukowcy. W konferencji pod patronatem Prezydent Miasta Zabrze, głos zabrali m.in. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZPWiK Sp. z o.o. - Pan Piotr Niemiec, Prezydent Miasta Zabrze - Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Wojewoda Śląski - Pan Zygmunt Łukaszczyk, Eurodeputowany - Pan Jerzy Buzek, Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Pan Piotr Spyra, Poseł na Sejm RP - Pan Mirosław Sekuła. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Pan Janusz Mikuła zaprezentował perspektywy wykorzystania funduszy unijnych, służących finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska. W następnej kolejności wystąpił Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pan Jan Rączka. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Profesor Jacek Kijeński przedstawił wykład pt. "Magia wody". W uroczystości, którą zakończył występ artystów zespołu "Śląsk", uczestniczyli również przedstawiciele mediów.

25.07.2008 - Konferencja prasowa
W sali konferencyjnej Oczyszczalni Ścieków "Śródmieście", przy ulicy Pestalozziego 10 w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostały wyniki badania społecznego odbioru działań inwestycyjnych, związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. W konferencji udział wzięli: Prezydent Miasta Zabrze - Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Dyrektor Zarządzający ZPWiK Sp. z o.o. - Pan Waldemar Kwiatek, Z-ca Kierownika JRP - Pan Damian Pieter oraz inni przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o. i Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Prezentacja multimedialna (w formacie PPT, 1,47 MB)

29.04.2008 - Pierwszy odbiór - "Węzeł biogazu"
Na terenie oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu - Maciejowie przekazano do użytku mieszczący ponad tysiąc metrów sześć. - zbiornik biogazu.

21.04.2008 - Komitet Monitorujący Strategię wykorzystania Funduszu Spójności
MAO i Z-ca MAO uczestniczyli w posiedzeniu grupy roboczej ds. projektów środowiskowych Komitetu Monitorującego Strategię wykorzystania Funduszu Spójności. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjentów.

30.01.2008 - Spotkanie z Mieszkańcami Dzielnicy Grzybowice

W Dzielnicowym Domu Kultury o godz. 1800, przy ulicy Badestinusa 60 odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami jednej z dzielnic Zabrza, tym razem dzielnicy Grzybowice.

24.01.2008 - Spotkanie z Mieszkańcami Dzielnicy Makoszowy

W Ośrodku Straży Pożarnej przy ul. Dalekiej 1 w Zabrzu - Makoszowach, przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Jednostki Realizującej Projekt, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Wykonawcy i Biura Inżyniera spotkali się z licznie przybyłymi mieszkańcami tej dzielnicy.

21.12.2007 - Zawarcie umowy dla Zadania 8.1 - Promocja Projektu

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu w Sali 207 odbyło się uroczyste podpisanie Umowy na świadczenie usług Promocji Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Umowa ta została zawarta z Firmą WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy wynosi 47 311, 60 Euro. W ramach tego zadania przewidziane zostały do wykonania m.in. następujące działania promujące i informujące: przygotowanie i publikacja artykułów prasowych, organizacja spotkań i konferencji prasowych, wykonanie galanterii reklamowej, przygotowanie i emisja materiałów filmowych.

4.12.2007 - Spotkanie z Radą Dzielnicy Maciejów

W Szkole Podstawowej Nr 23 w Zabrzu-Maciejowie przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Wykonawcy Zadania 4 i Inżyniera spotkali się z przedstawicielami Rady tej dzielnicy.

4.12.2007 - Przekazanie placu budowy w ramach Zadania 3
Na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Kasprowicza (wjazd do Biskupic) nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy na wykonanie robót w ramach Zadania 3 - Dzielnice Zaborze, Makoszowy i Biskupice - Etap I".

3.12.2007 - Przekazanie placu budowy w ramach Zadania 2

Na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Piłsudskiego (okolice osiedla Józefa) nastąpiło uroczyste rozpoczęcie robót w ramach Zadania 2 - Dzielnice Pawłów, Kończyce, Osiedle Józefa, Osiedle Janek oraz Centrum - Etap I". 

29.11.2007 - Spotkanie z Mieszkańcami Dzielnicy Mikulczyce
W Ośrodku Pracy Pozaszkolnej w Zabrzu Mikulczycach przedstawiciele ZPWiK Sp. z o.o., Wykonawcy Zadania 4 oraz przedstawiciele Inżyniera spotkali się z mieszkańcami tej dzielnicy. Spotkanie miało charakter informacyjny, była też możliwość obejrzenia dokumentacji projektowej. Rozdawane były materiały promocyjne dotyczące Projektu.

21.11.2007 - Przekazanie placu budowy w ramach Zadania 1
Na skrzyżowaniu ulic Witosa i Badestinusa w Zabrzu Grzybowicach nastąpiło uroczyste rozpoczęcie robót w ramach Zadania 1 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnice Grzybowice i Rokitnica.

14.11.2007 - Zawarcie umowy na wykonanie robót dla Zadania 3
W Urzędzie Miejskim w Zabrzu w Sali 207 odbyło się uroczyste podpisanie Umowy na wykonanie robót dla Zadania 3 pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnice Zaborze, Makoszowy i Biskupice - Etap I". Umowa ta została zawarta z Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. Piaseczna (Lider) i SACK INVENT POLAND Sp. z o.o. z Warszawy.

07.11.2007 - Zawarcie umowy na wykonanie robót dla Zadania 2

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu w Sali 207 odbyło się uroczyste podpisanie Umowy na wykonanie robót dla Zadania 2 pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnice Pawłów, Kończyce, Osiedle Janek, Osiedle Józefa oraz Centrum - Etap I". Umowa ta została zawarta z Konsorcjum Firm: STRABAG Sp. z o.o. z Warszawy - Lider, STRABAG A.G. Austria, PRIM S.A. z Mysłowic, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "EKOBUD" Sp. z o.o. z Katowic i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ERGOPOL Sp. z o.o. z Katowic.

4.10.2007 - Zawarcie umowy na wykonanie robót dla Zadania 1 i umowy na świadczenie usług Inżyniera (Zadanie 6)

Na terenie Oczyszczalni ścieków "Śródmieście" odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów: pierwsza z nich to Umowa na wykonanie robót dla Zadania 1 pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnice Grzybowice i Rokitnica została zawarta z Konsorcjum Firm: Hydrobudowa Włocławek S.A. (Lider) i PGB S.A. Druga to Umowa na świadczenie usług dla Zadania 6 - Inżynier. Umowa ta została zawarta z Konsorcjum Firm: Grontmij Polska Sp. z o.o. (Lider) i Grontmij Nederland B.V.

16.10.2007 - Przekazanie placu budowy w ramach Zadania 4

Na skrzyżowaniu ulic Wolności i Jana Galla w Zabrzu nastąpiło uroczyste "wbicie łopaty", co oznacza rozpoczęcie robót w dzielnicach Maciejów i Mikulczyce. Zgodnie z wytycznymi, zarówno w Maciejowie, jak i w Mikulczycach umieszczono odpowiednie tablice informacyjne.

09.10.2007 - Spotkanie informacyjne dot. Realizacji Projektu

Na terenie Oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu, z inicjatywy Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbyła się prezentacja Projektu dla Członków RIPH oraz firm biorących udział w realizacji Projektu w ramach rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Podczas spotkania omówiono m.in. następujące tematy: geneza i zakres rzeczowy Projektu, okres realizacji, przebieg postępowań przetargowych, koordynacja poszczególnych działań, zagrożenia, utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców, inwestycje środowiskowe w latach 2007 - 2013.

19.09.2007 - Zawarcie umowy na wykonanie robót dla Zadania 4

Na terenie oczyszczalni ścieków "Śródmieście" odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie robót w ramach Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Zad. 4 - Dzielnice Maciejów i Mikulczyce". Umowa ta została zawarta pomiędzy Gminą Zabrze, Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. z Warszawy (Lider), Prim S.A. z Mysłowic, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Ekobud" Sp. z o.o. z Katowic i Deweloper Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

26.07.2007 - Przekazanie placu budowy

Na terenie oczyszczalni ścieków "Śródmieście" odbyło się uroczyste przekazanie placu budowy, w którym udział wzięli: Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych ZPWiK Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Lidera konsorcjum firm realizujących inwestycję tj. Hydrobudowa Śląsk S.A. oraz Hydrobudowa Włocławek S.A., przedstawiciele Inżyniera Tymczasowego - Grontmij Nederland b.v., a także zaproszeni goście.

Na zdjęciu od lewej: Pani Maria Nieć - Przedstawiciel Wykonawcy, Pan Krzysztof Bilkowski - Kierownik Budowy, Pan Edward Kasprzak - Wiceprezes Zarządu Hydrobudowa śląsk S.A., Pan Adam Kurbiel - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze oraz Pan Eugeniusz Demidowicz - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych ZPWiK Sp. z o.o.

20.06.2007 - Zawarcie umowy na wykonanie robót dla Zadania 5

Na terenie oczyszczalni ścieków "Śródmieście" odbyło się uroczyste podpisanie pierwszej umowy na wykonanie robót w ramach Projektu. Umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków "Śródmieście" (Zadanie 5) została zawarta pomiędzy Gminą Zabrze, Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a konsorcjum firm: HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. (Lider) i HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A.
Szczegóły w zakładce "Przetargi".

18.06.2007 - Zawarcie umowy na świadczenie usług Inżyniera Tymczasowego

W siedzibie Jednostki Realizującej Projekt, pomiędzy ZPWiK Sp. z o.o. a Firmą Grontmij Nederland B.V. została zawarta umowa na świadczenie usług Inżyniera Tymczasowego.

14.06.2007 - Zmiany na stanowisku MAO i Z-cy MAO

Zastępca Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska powierzył Panu Adamowi Kurbielowi (Z-cy Prezydenta Miasta Zabrze) funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), natomiast funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Z-cy MAO) Pani Danucie Bochyńskiej - Podloch (Kierownikowi JRP).

4-5.06.2007 - VI Komitet Monitorujący strategię wykorzystania Funduszu Spójności

Zbliża się termin kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Zabrza omawiany będzie w drugim dniu posiedzenia.

29.05.2007 - Konferencja prasowa

Na terenie Oczyszczalni Ścieków "Śródmieście", przy ul. Pestalozziego 10, odbędzie się konferencja prasowa na temat postępów w realizacji projektu. W konferencji weźmie udział Prezydent Miasta Zabrze.

22-24.05.2007 - Kontrola Ministerstwa Środowiska

Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze", został wybrany do przeprowadzenia kontroli, której celem jest ocena efektywności organizacji i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Funduszu Spójności. Kontrola którą przeprowadzą pracownicy Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Środowiska, odbędzie się w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (JRP).

20-21.04.2007 - Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

W Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja szkoleniowa pt. "Finansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych, w tym z Funduszu Spójności w latach 2007 - 2013". W konferencji tej udział wzięły również osoby reprezentujące zabrzański projekt.

19.04.2007 - Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

W Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie w związku z umieszczeniem drugiego etapu Projektu "Poprawa Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gminy Zabrze" w "Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych (w tym Dużych) w ramach narodowych strategicznych ram odniesienia 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". W rozmowach uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pani Agnieszka Bolesta oraz Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Pan Kazimierz Kujda oraz przedstawiciele Gminy Zabrze i ZPWiK Sp. z o.o.

01.03.2007 - Spotkanie w WFOŚiGW w Katowicach

W Katowicach odbyło się robocze spotkanie MAO, Z-cy MAO z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania omówiono postępy w realizacji Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze", a także kwestie dotyczące II Etapu Projektu.

22.02.2007 - Konferencja Beneficjentów Funduszu Spójności w Warszawie

W Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odbyła się Konferencja Beneficjentów Funduszu Spójności, której temat brzmiał "Fundusz Spójności - realizacja i wyzwania". Konferencji przewodniczyła Minister Rozwoju Regionalnego - Grażyna Gęsicka. Ze strony Gminy Zabrze, udział w konferencji wziął Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Gerard Hajda oraz Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Z-ca MAO) - Adam Kurbiel. Więcej

31.01.2007 - Konferencja Prasowa w ZPWiK Sp. z o.o.

Celem konferencji było poinformowanie dziennikarzy, o zamierzeniach Gminy Zabrze i ZPWiK Sp. z o.o. dotyczących realizacji II etapu Projektu w okresie programowania 2007 - 2013. W konferencji udział wzięli Prezydent Miasta Zabrze, MAO (Prezes Zarządu ZPWiK Sp. z o.o.), Z-ca MAO (Z-ca Prezydenta Miasta) oraz drugi Z-ca Prezydenta.
W celu spełnienia zobowiązań akcesyjnych Rządu Polskiego, wynikających z ustawy Prawo wodne, miasto Zabrze chce dołożyć wszelkich starań, aby do końca 2010 roku aglomeracja Zabrze spełniła w pełni wyżej wymienione wymagania. Konieczność wnioskowania o nowe środki wynika m.in. z faktu, iż w wyniku analizy obszaru aglomeracji Zabrza, w oparciu o opracowane projekty budowlane i wykonawcze oraz przeprowadzone analizy studialne oszacowano, że w celu spełnienia powyższych wymagań miasto Zabrze powinno do końca roku 2010 posiadać około 400 km sieci kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu obecnie realizowanego Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" w ramach Funduszu Spójności, stan sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta osiągnie poziom ok. 300 km.

24.01.2007 - Spotkanie z Prezesem Zarządu NFOŚiGW

Celem spotkania MAO, Zastępcy MAO, Skarbnika Miasta oraz Kierownika JRP i Głównego Księgowego Projektu z Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dr inż. Kazimierzem Kujdą, było omówienie spraw bieżących związanych realizacją Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Poruszony także został temat pozyskania środków na realizację kolejnego projektu z zakresu infrastruktury środowiska.

22.01.2007 - Nominacje dla MAO i Z-cy MAO

Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający w Ministerstwie Środowiska powierzył Gerardowi Hajdzie funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO - Measure Authorising Officer), natomiast Adam Kurbiel, został upoważniony do występowania jako Zastępca MAO. Równocześnie Jerzy Gołubowicz został odwołany z dotychczas zajmowanej funkcji MAO.

05.01.2007 - Zmiany na stanowisku MAO i Z-cy MAO

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze, dr inż. Jerzy Gołubowicz został odwołany z pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), natomiast do pełnienia tej funkcji został powołany pełniący dotychczas funkcję Z-cy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - dr inż. Gerard Hajda. Do pełnienia funkcji Z-cy MAO został powołany inż. Adam Kurbiel, Z-ca Prezydenta Miasta Zabrze. Obecnie oczekujemy na nominacje w/w osób przez Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska.

03.01.2007 - Wypełnienie warunku szczególnego

Komisja Europejska poinformowała na piśmie o wypełnieniu warunku szczególnego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko, zawartego w Art. 10 Decyzji KE z dnia 21.12.2004 roku, przyznającej dofinansowanie dla Projektu.

22-23.11.2006 - V posiedzenie Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności

W dniach 22-23.11.2006 roku w Warszawie odbyło się już V posiedzenie Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności w sektorze środowiska. W pracach uczestniczyli m.in.: przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Ministerstwo Finansów, Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający w sektorze środowiska, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, beneficjenci, EBOIR, EBI. Gminę Zabrze jako Beneficjenta Funduszu Spójności reprezentował dr inż. Gerard Hajda - Prezes Zarządu, Dyrektor ZPWiK Sp. z o.o., pełniący funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. Podczas obrad Komitetu Monitorującego prezentowane były dane dotyczące prognoz kontraktowania i wydatkowania poszczególnych projektów, przy czym skupiano się wyłącznie na kluczowych problemach oraz na syntetycznym przedstawieniu aktualnego stanu realizacji projektów. Projekt Zabrza omawiany był w dniu 22.11.2006r - Z-ca MAO przedstawił, obecny stan realizacji Projektu, omówił harmonogram kontraktowania, stan prac nad wypełnieniem zapisów Art. 10 Decyzji KE oraz wskazał na konieczność zmiany Decyzji KE dla Projektu, m.in. w zakresie przesunięcia terminu zakończenia realizacji.

07.11.2006 - Konferencja prasowa

W siedzibie JRP odbyła się konferencja prasowa pt."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, jako przykład wykorzystania środków z Funduszu Spójności przez Gminę Zabrze".

31.10.2006 - Wycieczka na Oczyszczalni ścieków "Śródmieście"

Na terenie Oczyszczalni ścieków "Śródmieście" odbyła się prezentacja Projektu dla uczestników wycieczki ze szwedzkiego miasta Lund (miasto partnerskie dla Zabrza). Kierownik JRP udzielał informacji na temat Projektu i odpowiadał na liczne pytania. Wyświetlony też został film dot. Projektu oraz rozdano materiały promocyjne.

23.10.2006 - Dzień Otwarty w Powiatowym Inspektoracie Sanitarno - Epidemiologicznym w Gliwicach.

W Powiatowym Inspektoracie Sanitarno - Epidemiologicznym w Gliwicach zorganizowano Dzień Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tego dnia przygotowano liczne atrakcje dla mieszkańców Gliwic i miast ościennych. W ramach Dnia Otwartego propagowano również informacje o Projekcie. Rozdawano broszury i inne materiały promocyjne na temat Projektu. Również w Zabrzu, tego samego dnia można było zwiedzić Oddział Laboratoryjny mieszczący się przy ul. 3 Maja 64.

18.09.2006 - Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie

"Zawarcie Umowy o częściowej delegacji praw, obowiązków i odpowiedzialności Beneficjenta na ZPWiK Sp. z o.o., stanowiło podstawę do zawarcia w dniu 18 września 2006 roku, pomiędzy Gminą Zabrze a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Aneksu do Umowy o dofinansowanie, wprowadzającego informację o ZPWiK Sp. z o.o. jako Inwestorze."

13.06.2006 - Zawarcie umowy na promocję Projektu

Została zawarta z Agencją Reklamową "Eksa" Sp. z o.o. z Wrocławia - Umowa na usługi Promocji Projektu. Jednym z warunków Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia realizowanym projektom odpowiedniej promocji.

11.06.2006 - Spotkania z mieszkańcami dzielnicy Maciejów


Na terenie Oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu - Maciejowie odbyło się już kolejne spotkanie z mieszkańcami tej dzielnicy. W ramach spotkania można było razem z przewodnikiem zwiedzić sam obiekt oczyszczalni, a następnie w sali konferencyjnej Prezes Zarządu - Dyrektor ZPWiK Sp. z o.o. dr inż. Gerard Hajda przedstawił prezentację audiowizualną dot. projektu. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi od kompetentnych osób. Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniami - w dniu 19 czerwca 2006 roku, w siedzibie ZPWiK Sp. z o.o., mieszkańcy Maciejowa mieli kolejną możloiwość uzyskania wszelkich informacji na temat realizowanej inwestycji.

23-24.05.2006 - IV posiedzenie Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności

W dniach 23-24 maja 2006 roku w Białymstoku odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności dla projektów w sektorze środowiska. W pracach uczestniczyli: przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Ministerstwo Finansów, Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający w sektorze środowiska, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, beneficjenci, EBOIR, EBI. Gminę Zabrze jako Beneficjenta Funduszu Spójności reprezentował dr inż. Gerard Hajda - Prezes Zarządu, Dyrektor ZPWiK Sp. z o.o., pełniący funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.
W trakcie swojego wystąpienia w dniu 24.05.2006r, dr inż. Gerard Hajda uzupełnił informacje podane w raporcie na Komitet Monitorujący, omówił krótko aktualny stan wypełnienia harmonogramów kontraktowania i wydatkowania, a także stan zaawansowania działań zmierzających do wypełnienia warunku szczególnego Decyzji Komisji Europejskiej dla Projektu, dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia i potwierdził zobowiązania Beneficjenta na 2006 rok. Poinformował również o zawarciu umowy na świadczenie usług Konsultanta ds. przetargów - umowa z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest pierwszą z umów, jakie w ramach realizacji Projektu będą zawierane wspólnie przez Gminę Zabrze i ZPWiK Sp. z o.o. z wykonawcami wyłonionymi w przetargach, przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zawarcie tej umowy oznacza, iż została rozpoczęta realizacja Projektu.

24.05.2006 - Zawarcie I umowy w ramach realizacji Projektu

W siedzibie JRP została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na usługi Konsultanta d/s przetargów (Zadanie 7), z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. Ze strony firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. umowę podpisał Foppe Theodor Tiegelaar - Prezes Zarządu, Gminę Zabrze reprezentował Prezydent Miasta - Jerzy Gołubowicz, ze strony ZPWiK Sp. z o.o. - umowę podpisał Zarząd Spółki reprezentowany przez: Prezesa Zarządu - Gerarda Hajdę oraz Członków Zarządu: Ewę Knieć i Eugeniusza Demidowicza.

27.04.2006 - Częściowa delegacja praw i obowiązków

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska i po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Finansów, została zawarta Umowa o częściowej delegacji praw, obowiązków i odpowiedzialności Beneficjenta na
ZPWiK Sp. z o.o.

Archiwum - Lata: 2003, 2004, 2005