Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o 50 dokumentacji projektowych, opracowanych na zlecenie Gminy Zabrze (27 dokumentacji projektowych) i na zlecenie ZPWiK Sp. z o.o. (23 dokumentacje projektowe). Umowy na wykonanie robót zostały zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w przetargach, przeprowadzonymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w ramach 8 Zadań:

Zadanie 1 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Grzybowice i Rokitnica
14.03.2007 - data wszczęcia postępowania,
26.03.2007 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
21.08.2007 - termin składania ofert,
24.10.2007 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 2 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Pawłów, Kończyce, Os. Józefa, Os. Janek i Centrum
10.04.2007 - data wszczęcia postępowania,
23.04.2007 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
22.08.2007 - termin składania ofert.
07.11.2007 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 3 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Zaborze, Makoszowy i Biskupice
24.04.2007 - data wszczęcia postępowania,
11.05.2007 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
28.08.2007 - termin składania ofert.
14.11.2007 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 4 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Maciejów i Mikulczyce
05.12.2006 - data wszczęcia postępowania,
18.12.2006 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
19.09.2007 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 5 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Przebudowa oczyszczalni ścieków "Śródmieście".
15.11.2006 - data wszczęcia postępowania,
27.11.2006 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
30.03.2007 - termin składania ofert cenowych,
20.06.2007 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 6 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Inżynier
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu takim, jakim funkcja ta określona jest w "Warunkach Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego" (tzw. "Czerwony FIDIC"). Do zakresu obowiązków Inżyniera należy również sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

25.06.2007 - data wszczęcia postępowania,
07.08.2007 - termin składania ofert,
24.10.2007 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 7 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Konsultant ds. przetargów
Przedmiotem zamówienia było:
- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z Ogłoszeniem o zamówieniu dla pięciu postępowań prowadzonych w trybie przetargów ograniczonych na wybór wykonawców robót budowlanych,
- powielenie opracowanych i zaakceptowanych przez NFOŚiGW, SIWZ na wykonanie robót,
- udział, w charakterze biegłych, w pracach Komisji przetargowych w postępowaniach na wybór Wykonawców robót budowlanych, dla poszczególnych Zadań 1-5, w tym udział w przygotowaniu wyjaśnień i modyfikacji dot. SIWZ dla poszczególnych Zadań 1-5.

31.01.2006 - data wszczęcia postępowania,
14.04.2006 - termin składania ofert,
24.05.2006 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 8 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Promocja Projektu
Jednym z warunków Decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2004)5485 z dnia 21 grudnia 2004 roku, w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spójności, jest obowiązek zapewnienia realizowanemu Projektowi odpowiedniej promocji. Działania informacyjne i promujące mają m.in. na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat roli, jaką odgrywa Wspólnota przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz upowszechnienie celów tego funduszu, jak i efektów realizowanych przedsięwzięć. Do obowiązkowych działań promocyjnych zalicza się: informowanie mediów o rozpoczęciu, istotnych etapach realizacji oraz zakończeniu projektu (informacje prasowe, spotkania z mediami, konferencje prasowe); umieszczanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, jak i tablic pamiątkowych po zakończeniu robót. Wśród innych działań możemy wyróżnić: przygotowanie plakatów, broszur, ulotek, prowadzenie strony internetowej, organizowanie konferencji i wystaw.

28.04.2006 - data wszczęcia postępowania,
15.05.2006 - termin składania ofert,
13.06.2006 - data zawarcia umowy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zadanie 8.1 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Promocja Projektu
19.10.2007 - data wszczęcia postępowania,
05.11.2007 - termin składania ofert.
21.12.2006 - data zawarcia umowy.

Wzory umów na wykonanie robót opracowane zostały w oparciu o procedury FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, zawarte w "Warunkach Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" (RED FIDIC BOOK). Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, były opiniowane przez NFOŚiGW, a w przypadku Zadania 1, również przez Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska.