08-09.12.2005 - III posiedzenie Komitetu Monitorującego
W siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności.
W pracach uczestniczyli: przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Ministerstwo Finansów, Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający w sektorze środowiska, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, beneficjenci, EBOIR, EBI.
Gminę Zabrze jako Beneficjenta Funduszu Spójności reprezentował Prezes Zarządu, Dyrektor Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - dr inż. Gerard Hajda, pełniący funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. W trakcie swojego wystąpienia dr inż. Gerard Hajda omówił krótko stan zaawansowania prac nad wypełnieniem warunku szczególnego zawartego w Decyzji Komisji Europejskiej dla Projektu, a dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko.

Obrady Komitetu Monitorującego pokazały, że stan zaawansowania poszczególnych projektów, którym Komisja Europejska przyznała dofinansowanie z Funduszu Spójności w 2004r, w sektorze środowiska, jest bardzo zbliżony. Opóźnienia w realizacji wynikają m. in. z faktu, ze Komisja Europejska przyznając dofinansowanie uznała, że procedury oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzone w ramach tych projektów, nie spełniają wymogów Dyrektyw 85/337/EWG i 97/11/WE i jako warunek szczególny, w Art. 10 swoich Decyzji (również dla Projektu Gminy Zabrze) zobowiązała władze polskie do wykazania w sposób satysfakcjonujący, że procedury wymagane przez w/w dyrektywy zostały spełnione (w przeciwnym wypadku żadne płatności nie zostaną dokonane w stosunku do projektów określonych w Załącznikach I lub II Dyrektywy Rady 85/337/EWG).

Konieczność wypełnienia powyższych zapisów Art. 10 Decyzji KE wymusiła zmiany w już opracowanych dokumentacjach projektowych - dokumentację są aktualizowane, a przed wydaniem nowych pozwoleń na budowę zostaną przeprowadzone procedury oceny oddziaływania na środowisko - przedsięwzięcie zostało zaliczone do mogących oddziaływać na środowisko i na zlecenie ZPWiK Sp. z o,.o. został opracowany Raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Raport ten stanowi załącznik do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" zostało podzielone na trzy postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych:
1. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz budowa i przebudowa dróg.
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu.
3. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz budowa i przebudowy dróg w części położonej na terenach zamkniętych.

W chwili obecnej trwają postępowania administracyjne, zmierzające do wydania powyższych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ze względów proceduralno-formalnych, postępowania te prowadzone są przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wskazanego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W związku z prowadzonymi postępowaniami, na stronie internetowej: www.um.zabrze.pl została zamieszczona ankieta dla mieszkańców Zabrza, umożliwiająca społeczeństwu wypowiedzenie się w kwestiach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

15.10.2005 - I Forum Ekologiczne
W Miejskim Ośrodku Kultury "Guido" w Zabrzu zostało zorganizowane I Forum Ekologiczne. W spotkaniu uczestniczył V-ce Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dr Franciszek Procek, który przedstawił temat "Środki pomocowe UE w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska". Po Wprowadzeniu Prezes - dr inż. Krystyny Kubicy, rozpoczęła się sesja referatowa, którą poprowadziła dr Krystyna Rożek - Lesiak. Prezydent Miasta Zabrze dr inż. Jerzy Gołubowicz przedstawił referat pt. "Stan środowiska przyrodniczego Zabrzu".

Prezes Zarządu, Dyrektor ZPWiK Sp. z o.o. dr inż. Gerard Hajda zaprezentował Projekt, współfinansowany ze środków UE pt. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". Kierownik Jednostki Realizującej w/w Projekt - mgr inż. Danuta Bochyńska - Podloch omówiła stan zaawansowania prac przy realizacji Inwestycji. Następnie dr hab. Anna Patrzałek poprowadziła dyskusję, a na koniec była możliwość wzięcia udziału w sesji wyjazdowej pod hasłem "Tereny zdegradowane i zrekultywowane w Zabrzu".

7.10.2005 - Konferencja Beneficjentów Funduszu Spójności

W siedzibie NFOŚiGW w Warszawie odbyła się uroczysta Konferencja Beneficjentów Funduszu Spójności, zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 22 beneficjentów FS, którzy otrzymali decyzje o dofinansowaniu projektów wydane przez Komisję Europejską w 2004r. Celem powyższej konferencji z udziałem przedstawicieli prasy i telewizji, było oficjalne złożenie gratulacji przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczących w zarządzaniu I i II szczebla, z tytułu zawarcia umów o dofinansowanie projektów oraz omówienie bieżących potrzeb, problemów i wątpliwości beneficjentów wynikających z przygotowania realizacji przedsięwzięć.
Ze strony Gminy Zabrze w imieniu Beneficjenta oficjalne podziękowanie - dyplom od Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Jerzego Kędzierskiego przyjął Prezydent Miasta Zabrze Dr inż. Jerzy Gołubowicz pełniący funkcję Pełnomocnika ds. realizacji Projektu.

27.09.2005 - I Zabrzańska Konferencja Gospodarcza

Na terenie PG "Demex" w Zabrzu, przy ul. Hagera została zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta - I Zabrzańska Konferencja Gospodarcza. W konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy, w tym przedstawiciele różnych branż, dziedzin m.in. ochrony środowiska, biotechnologii, elektroniki, informatyki, budownictwa, handlu itp. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Zabrzańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kupieckiego, Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, jak i Cechu Rzemiosł Różnych. Podczas konferencji, Prezydent Miasta dr inż. Jerzy Gołubowicz zaprezentował Miasto Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem sfery gospodarczej. Prezes Zarządu, Dyrektor Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dr inż. Gerard Hajda przedstawił zagadnienia związane z realizacją Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze", który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

23.09.2005 - Umowa o dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (jako Jednostka Pośrednicząca II szczebla w procesie wdrażania Funduszu Spójności w Polsce) zawarł z Gminą Zabrze - Umowę o dofinansowanie Projektu. Umowa ta określa prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji Projektu oraz zasady przekazywania Beneficjentowi środków finansowych.

29.08.2005 - Kontrola przedrealizacyjna
Eksperci Departamentu Kontroli Terenowych Departamentu Przedsięwzięć Spójności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę stanu przygotowania do realizacji Projektu. NFOŚiGW pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu środkami z Funduszu Spójności. Kontroli poddano Gminę Zabrze (w imieniu, której działa Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu i Urząd Miejski w Zabrzu) oraz ZPWiK Sp. z o.o.

28.07.2005 - Porozumienie ministerstwa środowiska z NFOŚiGW
Ministerstwo Środowiska (jako Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu środkami z Funduszu Spójności I-go szczebla), zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (jako Instytucją Pośredniczącą w Zarządzaniu II-go szczebla) Porozumienie w sprawie przygotowania i wdrażania przedsięwzięć finansowanych z udziałem Funduszu Spójności.

24.05.2005 - Spotkanie Beneficjentów Funduszu Spójności Województwa Śląskiego
Na terenie oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu, odbyło się spotkanie Beneficjentów Funduszu Spójności Województwa Śląskiego, poświęcone m.in. problemowi spełnienia zapisów Art. 10 Decyzji Komisji Europejskiej. W wyniku spotkania wystosowano Petycję do Prezesa Rady Ministrów - Pana Marka Belki, w której zwrócono się z prośbą o podjęcie przez Rząd Polski niezbędnych działań dla umożliwienia wykorzystania przez Beneficjentów Funduszu Spójności środków z Unii Europejskiej i zapewnienie, iż przygotowywane przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska będą podstawą do wypełnienia wytycznych zawartych w Art. 10 Decyzji KE.
19.05.2005 - Jednostka Realizująca Projekt
W strukturach ZPWIK Sp. z o.o. została utworzona Jednostka Realizująca Projekt. Na potrzeby JRP zostały wynajęte odpowiednie pomieszczenia w budynku przy ul. Targowej 2 w Zabrzu. Obecnie pracuje tam 10 osób (docelowo 13).

21.12.2004 - Decyzja Komisji
Komisja Wspólnot Europejskich przyznała pomoc w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze".

13.08.2004 - Rejestracja wniosku
W Brukseli pod numerem CCI 2004/PL/16/C/PE/027 został zarejestrowany wniosek aplikacyjny Gminy Zabrze o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Spójności.

12.08.2003 - 23.09.2003 - Spotkania informacyjne
Już od 2003 roku, na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, odbywały się cykle spotkań informacyjnych, których celem było zapoznanie mieszkańców z programem działań zmierzających do poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Mieszkańcy Zabrza oczekują na rozpoczęcie całego przedsięwzięcia, gdyż zdają sobie sprawę z korzyści, jakie przyniesie realizacja Projektu, mimo wiążących się z nią znacznych, aczkolwiek nieuniknionych utrudnień, np. w organizacji ruchu drogowego.