Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Film do pobrania - Zadanie 3 (4,0 MB)
Zadanie 3 - nr 2004/PL/16/C/PE/027 - 3: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Zaborze, Makoszowy i Biskupice - Etap I.

2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Makoszowy.

Na terenie dzielnicy Makoszowy wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, a także budowę fragmentów kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem do planowanych przepompowni w tym rejonie. W rejonie ulicy J. Gawrona przebudowana zostanie na przepompownię oczyszczalnia ścieków "Gawrona" oraz wykonany zostanie rurociąg tłoczny ścieków do dzielnicy Kończyce. Zlikwidowana zostanie oczyszczalnia ścieków przy ulicy Legnickiej. Równolegle planuje się wymianę sieci wodociągowej.

W dzielnicy Makoszowy przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2. Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej
3. Likwacja oczyszczalni przy ulicy Gawrona wraz z budową przepompowni i wpięciem do istniejącego systemu kanalizacyjnego
4. Likwidacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Legnickiej wraz z wpięciem do istniejącego systemu kanalizacyjnego
5. Wymiana sieci wodociągowej
6. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Sejmowa, Szymały, Toruńska, Królowej Jadwigi, Weisenhoffa, Niedoby, Kordeckiego, Okrężna, Kruszyny, Daleka, Lubuska, Legnicka, Styki, Bujoczka, Miki, Oszka, Oświęcimska

3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Biskupice.

Na terenie dzielnicy, w zlewni rowu Drzymały, Koziołka (szpital kliniczny) i na osiedlu Młodego Górnika wykonana zostanie przebudowa lub budowa nowych odcinków kanalizacji rozdzielczej. Równolegle planuje się wymianę sieci wodociągowej.

W dzielnicy Biskupice przewidziano do wykonania następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Rowu Drzymały, osiedlu Koziołka, dla zabudowy przy rzece Bytomce
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Młodego Górnika
3. Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu Młodego Górnika, w ul. Trębackiej i ul. Zamkowej
4. Przebudowa bądź odtworzenie nawierzchni dróg i chodników

W obszar działania wejdą m.in. następujące ulice: Młodego Górnika, Szybowa, Bod Borem, Gwarecka, Kempki, Lelewela, Mikosza, Okrzei, Trębacka, Zamkowa, Bytomska (w rejonie ul. Zamkowej), Drzymały, Koziołka, Mikołaja Reja, Brondera, Długosza.