„DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA”

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
Z wielką przyjemnością informujemy, iż zwycięzcą Konkursu fotograficznego został Pan Adrian Kulik.
Gratulujemy!

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „WODA I EKOLOGIA”
Bardzo miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali:
Adam Depta - SP nr 6, Emilia Szmuc – SP nr 43, Dajana Ulatowska – SP nr 5, Dominik Żak – SP nr 43

Serdecznie gratulujemy! Wszystkim dzieciom dziękujemy za liczny udział w konkursie!

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KONTRAKTÓW

Kontrakt 1 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów

Roboty budowlano – montażowe oraz drogowe zostały zakończone.

W dniu 7 października 2015 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu 8 października 2015 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad, który zakończył się w dniu 7 października 2016 roku. Po Okresie Zgłaszania Wad, zostanie wystawione Świadectwo Wykonania i rozpocznie się trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

Kontrakt 2 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe

Roboty budowlano – montażowe oraz drogowe zostały zakończone. W dniu 16 stycznia 2015 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu 16 stycznia 2015 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad, który zakończył się w dniu 15 stycznia 2016 roku. W dniu 27 stycznia 2016 roku zostało wydane Świadectwo Wykonania i rozpoczął się trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

Kontrakt 3 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne

Roboty budowlano – montażowe oraz drogowe zostały zakończone. W dniu 13 marca 2015 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu 14 marca 2015 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad, który zakończył się w dniu 13 marca 2016 roku. W dniu 10 kwietnia 2016 roku zostało wydane Świadectwo Wykonania i rozpoczął się trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

Kontrakt 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy

Roboty budowlano – montażowe oraz drogowe zostały zakończone. W dniu 05 lutego 2015 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu 06 lutego 2015 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad, który zakończył się w dniu 05 kwietnia 2016 roku. W dniu 11 maja 2016 roku wydane zostało Świadectwo Wykonania i rozpoczął się trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

Kontrakt 5 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice (osiedle Borsig)

W dniu 21 listopada 2014 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu
22 listopada 2014 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad, który zakończył się w dniu 21 listopada 2015 roku. W dniu 15 grudnia 2015 roku zostało wydane Świadectwo Wykonania i rozpoczął się trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

Kontrakt 6 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce

W dniu 16 maja 2014 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu 17 maja 2014 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad, który zakończył się w dniu 15 lipca 2015 roku. Po Okresie Zgłaszania Wad rozpoczął się trzyletni Okres Rękojmi za Wady. W dniu 12 sierpnia 2015 roku zostało wystawione Świadectwo Wykonania. Trwa trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

Kontrakt 7 - Poprawa gospodarki ściekowej – kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia

W dniu 30 grudnia 2013 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu 31 grudnia 2013 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad. W dniu 27 stycznia 2015 roku zostało wystawione Świadectwo Wykonania i od tej daty trwa trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

Kontrakt 8 – Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście - Hermetyzacja

W dniu 24 czerwca 2014 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót. W dniu 24 czerwca 2014 roku rozpoczął się Okres Zgłaszania Wad, który trwa do dnia 24 lutego 2017 roku. Po wydaniu Świadectwa Wykonania rozpocznie się trzyletni Okres Rękojmi za Wady.

„POPRAWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II" 

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-092/08 pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” był kontynuacją realizowanego w latach 2006 – 2010 Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

W dniu 19 listopada 2010 roku Gmina Zabrze zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie było realizowane jako Projekt (objęty dofinansowaniem ze środków unijnych) oraz Inwestycja (finansowana w 100% ze środków własnych Miasta Zabrze oraz ZPWIK Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało następujące dzielnice i osiedla Zabrza:
Pawłów, Zaborze, Osiedle Borsig w Biskupicach, Osiedle Piasek w Makoszowach, część Mikulczyc, osiedle Wyzwolenia, a także teren Oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.

Zakres rzeczowy Projektu obejmował:

- budowę i przebudowę ok. 73 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków

- budowę i przebudowę ok. 75 km kanalizacji deszczowej

- wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.

Zakres rzeczowy Inwestycji:

- wymiana ok. 31 km sieci wodociągowej

- przebudowa ok. 320 tys.m2 dróg i chodników.

Koszt realizacji II Etapu Projektu wyniósł ok. 152 mln PLN, przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności: ok. 96 mln PLN  (85% wydatków kwalifikowanych).

Koszt Inwestycji (tj. środków własnych Miasta i ZPWiK Sp. z  o.o.) wyniósł: ok. 70 mln PLN.

Koszt realizacji Przedsięwzięcia (Projekt + Inwestycja) wyniósł ok. 222 mln PLN.

Kontrakt 1 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów:

budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – 23,5 km

budowa kanalizacji deszczowej -  22,3 km

przebudowa sieci wodociągowej -  8,2 km

budowa 1 przepompowni ścieków sanitarnych

odtworzenie/budowa nawierzchni - ok. 94 tys. m2

Wartość Kontraktu 1:            59,3 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:            22,2 mln PLN

Środki własne:                     37,1 mln PLN

Kontrakt 2 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe:

przebudowa kanalizacji sanitarnej – 17,8 km,

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - 19,2 km

przebudowa sieci wodociągowej – 10,9 km

budowa 2 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych,

odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych - ok. 64 tys. m2

Wartość Kontraktu 2:            42,8 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:            21,5 mln PLN

Środki własne:                     21,3 mln PLN

Kontrakt 3 - Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne:

przebudowa kanalizacji sanitarnej – 10,9 km,

przebudowa kanalizacji deszczowej – 14,9 km

budowa wodociągu przesyłowego -  360 m

 odtworzenie/budowa nawierzchni - ok. 78,1 tys. m2      

Wartość Kontraktu 3:            45,8 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:            20,7 mln PLN

Środki własne:                     25,1 mln PLN

Kontrakt 4 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy (osiedle Piasek):

przebudowa kanalizacji sanitarnej – 5,3 km

budowa kanalizacji deszczowej -  6,7 km

przebudowa sieci wodociągowej -  1,2 km

odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych - ok. 22 tys. m2  

Wartość Kontraktu 4:            12,1 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:            4,4 mln PLN

Środki własne:                     7,7 mln PLN

Kontrakt 5 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice (osiedle Borsig):

przebudowa kanalizacji sanitarnej – 4,8 km

przebudowa kanalizacji deszczowej -  6,5 km

przebudowa sieci wodociągowej – 4,1 km

odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych - ok. 15 tys. m2

Wartość Kontraktu 5:            10,4 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:            4,3 mln PLN

Środki własne:                     6,1 mln PLN

Kontrakt 6 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce:

przebudowa kanalizacji sanitarnej -  4,9 km

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej -  5,5 km

przebudowa sieci wodociągowej – 7,6 km

odtworzenie/budowa nawierzchni - ok. 40,2 tys. m2

Wartość Kontraktu 6:            19 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:            7,8 mln PLN

Środki własne:                      11,2 mln PLN

Kontrakt 7 - Poprawa gospodarki ściekowej – kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia:

budowa kanalizacji sanitarnej -  6 km,

budowa 1 sieciowej przepompowni ścieków

odtworzenie nawierzchni drogowych - ok. 7,9 tys. m2    

Wartość Kontraktu 7:              4,7 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:              2,9 mln PLN

Środki własne:                       1,8 mln PLN

Kontrakt 8 – Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście – Hermetyzacja obiektów

W ramach Kontraktu wykonano hermetyzację, dezodoryzację wybranych obiektów wraz z budową filtrów.

Wartość Kontraktu 8:                        7,6 mln PLN w tym:

Dofinansowanie z FS:                       5,3 mln PLN

Środki własne:                                 2,3 mln PLN

Realizacja przedsięwzięcia miała pozytywny wpływ na środowisko, ograniczone zostały zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, co przyczyniło się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych na tym terenie, wód gruntowych oraz do ochrony zasobów wód podziemnych.

Realizacja programu, który swym zakresem obejmował nie tylko przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, ale również odbudowę dróg i chodników,  wpłynęła pozytywnie na wygląd miasta oraz poprawę infrastruktury, która jest podstawą prawidłowego funkcjonowania miasta i jego dalszego rozwoju

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności stworzyła olbrzymią okazję do uporządkowania w krótkim czasie gospodarki wodno-ściekowej  w mieście i osiągnięcia standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi.

 Cele Projektu:

Realizacja przedstawionego zakresu miała na celu dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i stanowi ukończenie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zabrze, w celu spełnienia wymagań dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych nr 91/271/EWG i wymogów krajowych dotyczących ochrony środowiska.

W wyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące cele jakościowe:
- poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności,
- rozwój istniejących przedsiębiorstw na terenie objętym inwestycją poprzez poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej,
- zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku poprzez stworzenie niezawodnego i relatywnie niedrogiego, systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej,
- wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju  społeczno – gospodarczego regionu.

Realizacja Projektu wiąże się z osiągnięciem następujących celów ilościowych:
- wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji z 99,24% do 99,9%,
- zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanego przez odprowadzenie do odbiorników zmieszanych ścieków sanitarnych i opadowych.

Ważna informacja dla potencjalnych podwykonawców robót budowlanych

Mając na uwadze słabą kondycję finansową branży budowlanej, Zamawiający w kontraktach z Wykonawcami przewidział rozwiązanie chroniące interes podwykonawców, ustanawiając Zabezpieczenie Zapłaty Podwykonawcy przez Wykonawcę.

Warunkiem koniecznym objęcia ochroną jest zgłoszenie przez generalnego Wykonawcę Zamawiającemu i uzyskanie zatwierdzenia danej firmy jako Podwykonawcy. Przestrzegamy w przypadku, gdy firma nie będzie zatwierdzonym przez Zamawiającego Podwykonawcą, Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za nieodpowiednie działania generalnego Wykonawcy, w szczególności dotyczy to odmowy wypłaty wynagrodzeń podwykonawcom przez Wykonawcę lub przez pozostałych podwykonawców.

Przypominamy o konieczności domagania się od generalnych Wykonawców uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego ich firmy jako Podwykonawcy jeszcze przed zawarciem umowy o podwykonawstwo.

Prasa o nas: My w: